جستجو

72189 (021)

CYBER

لیست نمایندگان فروش

نمایندگان فروش استان تهران
کوچه نیلوفر - تراشه سبز ادیب - ۶۶۹۷۱۸۰۱
پاساژولیعصر - ساپرا سیستم - ۸۸۹۴۵۶۶۰
پاساژ پارسیان - انفورماتیک ماهان - ۶۶۴۱۶۷۸۹
پاساژ ایران - سگال سیستم - ۸۸۹۰۲۲۱۱
پاساژ ایران - سازگار سیستم - ۸۸۹۱۴۰۳۰
پاساژ یاران - تک رایان - ۴۴۰۵۰۷۷۳
پاساژخوارزمی - سیگنال - ۶۶۴۵۳۲۷۲
پاساژ نور - نانوتک - ۸۸۲۲۷۹۷۰
پاساژ نور - اینتل - ۸۸۲۲۶۴۴۲
بازار رضا - کام کامپیوتر - ۶۶۴۹۳۲۴۹
پاساژخوارزمی - آراد سیستم - ۶۶۴۶۱۹۱۹
برج بهار - دانا سیستم - ۷۷۶۱۶۰۶۳
 پاساژنور - آریاتکس - ۸۸۲۲۶۵۴۴
خیابان ولیعصر - زاکس - ۸۸۹۳۶۲۰۰
بلوار کشاورز - تیسا - ۸۸۹۸۲۳۹۷
رسالت - جهان پردازش - ۷۷۱۳۲۹۳۹
اسلامشهر - رایان پرداز نوین - ۵۶۳۴۱۰۳۱

نمایندگان فروش شهرستان ها
البرز - کرج - الوند رایانه - ۴۴۷۷۹۸۹-۰۲۶۳
سبزوار - امیدرایان - ۴۴۲۴۶۲۸۲-۰۵۱
قم - سانیان رایانه - ۷۷۴۴۱۹۰-۰۲۵۳
مشهد - تراشه - ۳۷۶۴۲۷۶۳-۰۵۱
مشهد - یکتا گستر نوین - ۰۵۱۳۸۴۱۵۱۰۰
گرگان - لیان کامپیوتر - ۰۱۷۳۲۳۳۶۲۹۹
گرگان - نسل نو - ۳۲۲۲۶۷۵۵-۰۱۷     
اهواز - نوین پرداز - ۳۲۲۳۳۳۵۲-۰۶۱
شیراز - رایان گستر - ۰۷۱۳۶۴۷۳۳۴۷
شیراز - نیک رایان - ۳۶۴۷۴۳۸۸-۰۷۱
شیراز - هدیش - ۰۷۱۳۶۴۷۳۷۳۸
شیراز - ملاصدرا - ۰۷۱۳۶۴۷۳۷۰۷
شیراز - کامپیوتر مرکزی - ۳۶۴۷۳۲۴۲-۰۷۱
تبریز - رایان تک - ۵۵۳۲۸۷۸-۰۴۱۳
تبریز - یگانه - ۰۴۱۳۵۵۴۸۲۴۱
تبریز - مشاوران کامپیوتر - ۰۴۱۳۵۵۵۹۸۸۹
ارومیه - بیگلی سون - ۰۴۴۳۲۲۵۵۲۶۲
قم - فراانفورماتیک - ۳۷۷۴۷۷۹۵-۰۲۵
رشت - امین رایانه - ۰۱۳۳۳۲۴۶۰۶۷
رشت - دهکده جهانی - ۳۳۲۲۳۹۹۳-۰۱۳
بوکان - بیگ سی - ۰۴۴۴۶۲۲۵۶۹۸
بندر عباس - خاتم رایانه - ۳۳۶۶۴۶۸۰-۰۷۶
اردبیل - تک گستر رایانه - ۰۴۵۳۳۲۵۰۲۶۰
مریوان - بانی - ۰۸۷۳۴۵۴۶۷۳۷
بابل - نگین رایانه - ۰۱۱۳۲۳۳۵۱۵۷
فریدون کنار - پارسیان کامپیوتر - ۰۱۱۳۵۶۶۹۷۱۷
کاشمر - کارا سیستم - ۰۵۱۵۵۲۳۱۴۴۵
آبادان - پاسارگاد - ۰۶۱۵۳۲۲۴۱۱۴
ساری - صحا رایانه - ۰۱۱۳۳۳۱۰۶۴۰
ساری - دنیای بازی - ۰۱۱۳۳۳۰۴۵۵۱
سمنان - ایران انفورماتیک - ۰۲۳۳۲۳۳۴۸۵۹
مراغه - کامپیوتر پرند - ۰۴۱۳۷۲۴۶۵۱۲
بانه - دوزین کامپیوتر - ۰۸۷۳۴۲۲۴۱۰۳
نهاوند - کلیک کامپیوتر - ۰۸۱۳۳۲۴۸۹۰۰
بم - لاوان تجهیز بم - ۰۳۴۴۴۲۲۱۵۹۵
تایباد - رسولی - ۰۵۱۵۴۵۳۰۶۴۰
اصفهان - پرسان رایانه - ۰۳۱۳۵۶۰۰۸۳۳
اصفهان - مرکز پخش افرا - ۰۳۱۳۴۷۰۴۷۹۸
میاندو آب - دات کام - ۰۴۴۴۵۲۶۰۷۰۹
اراک - آیدی سیستم - ۰۸۶۳۲۲۳۱۴۸۵
اراک - پنتیوم - ۰۸۶۳۲۲۱۰۶۹۰

.