منبع تغذیه کامپیوتر گیمدیاس مدل CYCLOPS X۱-۱۲۰۰W-P

CYCLOPS X۱ ۱۲۰۰W

منبع تغذیه کامپیوتر گیمدیاس مدل ASTRAPE P۱-۷۵۰W-G

ASTRAPE P۱-۷۵۰W