کارت گرافیک سافایر RX ۴۷۰ ماینینگ ادیشن - حافظه ۴ گیگابایت

RX ۴۷۰ MINING Edition

کارت گرافیک سافایر RX ۴۷۰ ماینینگ ادیشن - حافظه ۸ گیگابایت

RX ۴۷۰ MINING Edition

کارت گرافیک سافایر مدل NITRO RX ۴۶۰ - حافظه ۴ گیگابایت

NITRO RX ۴۶۰

کارت گرافیک سافایر HD۵۴۵۰ - حافظه ۱ گیگابایت

HD۵۴۵۰

کارت گرافیک سافایر HD۶۴۵۰ - حافظه ۱ گیگابایت

HD۶۴۵۰

کارت گرافیک سافایر HD۶۵۷۰ - حافظه ۲ گیگابایت

HD۶۵۷۰

کارت گرافیک سافایر Vapor-X HD۶۷۵۰ - حافظه ۱ گیگابایت

HD۶۷۵۰

کارت گرافیک سافایر HD۵۶۷۰ - حافظه ۱ گیگابایت

HD۵۶۷۰

کارت گرافیک سافایر HD۶۶۷۰ - حافظه ۱ گیگابایت

HD۶۶۷۰

کارت گرافیک سافایر HD۴۳۵۰ - حافظه ۱ گیگابایت

HD۴۳۵۰

کارت گرافیک سافایر HD۶۸۵۰ - حافظه ۱ گیگابایت

HD۶۸۵۰

کارت گرافیک سافایر HD۶۹۵۰ - حافظه ۲ گیگابایت

HD۶۹۵۰

کارت گرافیک سافایر HD۶۴۵۰ - حافظه ۲ گیگابایت

HD۶۴۵۰

کارت گرافیک سافایر HD۶۵۷۰ - حافظه ۱ گیگابایت

HD۶۵۷۰

کارت گرافیک سافایر HD۴۶۷۰ - حافظه ۱ گیگابایت

HD۴۶۷۰

کارت گرافیک سافایر HD۶۸۷۰ Vapor-X - حافظه ۱ گیگابایت

HD۶۸۷۰ Vapor-X

کارت گرافیک سافایر HD۶۸۵۰ - حافظه ۲ گیگابایت

HD۶۸۵۰

کارت گرافیک سافایر HD۶۷۷۰ - حافظه ۱ گیگابایت

HD۶۷۷۰