کارت گرافیک بایوستار مدل RX۵۸۰ - حافظه ۴ گیگابایت

RX۵۸۰

کارت گرافیک بایوستار مدل RX۵۷۰ - حافظه ۴ گیگابایت

RX۵۷۰

کارت گرافیک بایوستار مدل جی تی ایکس ۷۵۰ تی آی - حافظه ۴ گیگابایت

GTX۷۵۰Ti

کارت گرافیک بایوستار مدل جی تی ۷۴۰ - حافظه ۴ گیگابایت

GT۷۴۰

کارت گرافیک بایوستار مدل جی تی ۷۱۰ - حافظه ۲ گیگابایت

کارت گرافیک بایوستار مدل جی ۲۱۰ - حافظه ۱ گیگابایت

کارت گرافیک بایوستار مدل جی تی ۲۲۰ - حافظه ۱ گیگابایت

GT۲۲۰

کارت گرافیک بایوستار مدل جی تی ۵۲۰ - حافظه ۱ گیگابایت

GT۵۲۰

کارت گرافیک بایوستار مدل جی تی ۲۴۰ - حافظه ۱ گیگابایت

GT۲۴۰

کارت گرافیک بایوستار مدل HD۵۴۵۰ - حافظه ۱ گیگابایت

HD۵۴۵۰

کارت گرافیک بایوستار مدل HD۶۴۵۰ - حافظه ۱ گیگابایت

HD۶۴۵۰

کارت گرافیک بایوستار مدل ۸۴۰۰GS - حافظه ۱ گیگابایت

۸۴۰۰GS

کارت گرافیک بایوستار مدل جی تی ۵۲۰ - حافظه ۲ گیگابایت

GT۵۲۰

کارت گرافیک بایوستار مدل جی تی ۴۳۰ - حافظه ۲ گیگابایت

GT۴۳۰

کارت گرافیک بایوستار مدل جی تی اس ۴۵۰ - حافظه ۲ گیگابایت

GTS۴۵۰

کارت گرافیک بایوستار مدل HD۵۵۷۰ - حافظه ۲ گیگابایت

HD۵۵۷۰

کارت گرافیک بایوستار مدل HD۶۵۷۰ - حافظه ۲ گیگابایت

HD۶۵۷۰

کارت گرافیک بایوستار مدل جی تی ۴۴۰ - حافظه ۴ گیگابایت

GT۴۴۰