AFOX ۶۳۰ ۴G

۶۳۰ ۴G

AFOX ۶۴۵۰ ۲G

۶۴۵۰ ۲G

AFOX IH۶۱MA

IH۶۱MA

AFOX G۴۱-MA۶

G۴۱-MA۶

کارت گرافیک بایوستار مدل جی تی ۷۱۰ - حافظه ۲ گیگابایت

کارت گرافیک بایوستار مدل جی ۲۱۰ - حافظه ۱ گیگابایت

کارت گرافیک افاکس مدل جی تی ۶۱۰ - حافظه ۲ گیگابایت

کارت گرافیک افاکس مدل جی تی ۲۱۰ - حافظه ۱ گیگابایت

VGA GT۲۲۰ ۱GB DDR۳ BIOSTAR

VGA GT۵۲۰ ۱GB DDR۳ BIOSTAR

VGA GT۲۴۰ ۱GB DDR۳ BIOSTAR

VGA HD۵۴۵۰ ۱GB DDR۳ BIOSTA

VGA HD۶۴۵۰ ۱GB DDR۳ BIOSTAR

VGA ۸۴۰۰GS ۱GB DDR۳ BIOSTAR

VGA GT۵۲۰ ۲GB DDR۳ BIOSTAR

VGA GT۴۳۰ ۲GB DDR۳ BIOSTAR

VGA GTS۴۵۰ ۲GB DDR۳ BIOSTAR

VGA HD۵۵۷۰ ۲GB DDR۳ BIOSTAR