مادربورد افاکس مدل IG۴۱-MA۲

G۴۱-MA۲

مادربورد افاکس مدل IH۸۱-MA

IH۸۱-MA

مادربورد افاکس مدل IG۴۱-MA۶

G۴۱-MA۶