مادربرد بایوستار مدل GAMING Z۱۷۰T Ver. ۵.x

GTX۷۵۰Ti ۴GB

مادربورد بایوستار مدل TB۲۵۰-BTC PRO

MB B۱۵۰S۱ BioStar

B۱۵۰S۱

MB B۲۵۰GT۵ BioStar

B۲۵۰GT۵

MB B۲۵۰GT۳ BioStar

B۲۵۰GT۳

Motherboard AFOX G۴۱MA۲

G۴۱MA۲

Motherboard Biostar HI-FI A۷۰U۳P

HI-FI A۷۰U۳P

مادربورد بایوستار مدل B۱۵۰GT۵

AFOX IH۸۱-MA

مادربرد بایوستار مدل H۶۱MLV۳

مادربورد بایوستار مدل H۸۱MHV۳

مادربرد بایوستار مدل B۸۵MG

مادربرد بایوستار مدل H۱۱۰MH PRO D۴

مادربرد بایوستار مدل Z۲۷۰GT۶

مادربرد بایوستار مدل Z۱۷۰GTN

مادربرد بایوستار مدل +A۹۶۰D

مادربورد بایوستار مدل TB۲۵۰-BTC

MB ۷۷۵Dual-VSTA(۸۸۰PRO) ASRock